Kandydaci

Rekrutacja 2017/2018

Film promujący Wydział Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rekrutacja na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zajmuje się Dział Kształcenia UKSW: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl
System IRK dla potwierdzania efektów uczenia się: http://peus.irk.uksw.edu.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja na studia I stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, prawnych, biomedycznych, filozoficzno-antropologicznych oraz teologicznych. Przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny), pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent potrafi udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra na kierunku nauki o rodzinie.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk o rodzinie i przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca, konsultant), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny i rodzinny, mediator), animatora środowiska rodzinnego.

Realizowany w ramach studiów II stopnia program specjalności: mediacje pojednawcze w rodzinie (studia niestacjonarne) oraz mediacje i negocjacie (studia stacjonarne) przygotowuje do rozwiązywania konfliktów w sprawach rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych,  a także do prowadzienia mediacji rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych oraz pozwala na zajęcia edukacyjne z zakresu rozwiązywania konfliktów i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.
Ponadto na podstawie zdobytej wiedzy absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Na Wydziale Studiów nad Rodziną prowadzone jest czterosemestralne [350 godzin] Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie, przeznaczone dla nauczycieli prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego oraz dla wychowawców ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych.

Studia podyplomowe Coach Rodzinny

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.
Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.

Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.
Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

Studia podyplomowe Zarządzanie Strategiczne w Państwie

Studia podyplomowe mają na celu kształcenie przyszłej kadry administracji publicznej (służby zagranicznej, służby cywilnej, służb specjalnych), dziennikarzy, naukowców, jak również pracowników firm komercyjnych w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem strategicznymi działami państwa jakimi są gospodarka, obrona narodowa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie przydatna do poszukiwania rozwiązań gwarantujących rozwój Rzeczypospolitej Polskiej na niwie ekonomicznej oraz międzynarodowej; pozwoli przewidywać decyzje, bądź skutki decyzji politycznych, perspektywy biznesowe itp. w innych krajach. Najważniejszym celem dydaktycznym jest coroczne powiększanie osób dysponujących realną wiedzą i rozumiejących mechanizmy ekonomicznego i politycznego funkcjonowania państwa, które z czasem będą stawać się odporną na manipulację kadrą oraz liderami opinii w tej dziedzinie.

Studia podyplomowe Zarządzanie Własnym Biznesem

Na Wydziale Studiów nad Rodziną od roku akademickiego 2016/2017 chcemy rozpocząć dwu-semestralne Studia Podyplomowe "Zarządzanie własnym Biznesem". Program studiów skierowany zostanie do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie czy inżynierskie.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania mikro i/lub małą firmą oraz rozwój kompetencji koniecznych do zarządzania własnym przedsiębiorstwem i zespołem. Studenci w ramach zajęć będą przygotowywani do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy, rozwiną kompetencje menedżerskie potrzebne do zarządzania zespołem, ukształtują i ugruntują kompetencję przedsiębiorczości. Ważnym atutem studiów i elementem wyróżniającym będzie autodiagnoza własnego potencjału każdego ze studentów w obszarze przedsiębiorczości i kompetencji kierowniczych.

Studia kompleksowo przygotują słuchaczy do zarządzania firmą przekazując kluczową wiedzę, umiejętności z zakresu prawa, zarządzania, psychologii, kompetencji społecznych, finansów i ekonomii. Studia prowadzone będą metodami interaktywnymi, gdzie ogromny nacisk położony zostanie nie tylko na potrzebną wiedzę naukową, ale przede wszystkim aspekt praktycznego jej wykorzystania na stanowisku pracy.
Dzięki studiom absolwenci przygotowani zostaną do tworzenia miejsc pracy dla siebie, tzw. samozatrudnienie, a poprzez rozwój kompetencji menedżerskich zwiększą również szanse na zatrudnienie w istniejących przedsiębiorstwach.
Program studiów obejmuje 210 godzin (2 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

Trwa kolejny nabór na kurs, który  przeznaczony jest dla absolwentów kierunku nauki o rodzinie oraz osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.
Kurs umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.
Specyfiką proponowanego kursu jest ukierunkowanie nabywanych umiejętności na jasno określony cel mediacji, jakim jest pojednanie w małżeństwie i rodzinie.
Program Kursu został opracowany z uwzględnieniem Standardów szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kurs opiekun osoby starszej (chorej) i pomocy domowej

Kurs obejmuje 160 godzin zajęć z zakresu teoretyczno-praktycznego i językowe przygotowania kandydatów do podjęcia pracy w charakterze Opiekuna osoby starszej (chorej) oraz pomocy domowej (również w innych krajach Europy).

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach