Kursy

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
zaprasza na
KURS «MEDIACJE POJEDNAWCZE W RODZINIE»

 

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów kierunku nauki o rodzinie oraz osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Kurs umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

Specyfiką proponowanego kursu jest ukierunkowanie nabywanych umiejętności na jasno określony cel mediacji jakim jest pojednanie w małżeństwie i rodzinie.

Program Kursu został opracowany z uwzględnieniem Standardów szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Zgodnie z tymi standardami szkolenie mediacyjne obejmie tematy odnoszące się do następujących zagadnień:
1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego;
2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;
4. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych.
Szczegółowy program kursu do pobrania tutaj - Program

90-godzinny program kursu będzie realizowany podczas pięciu comiesięcznych dwudniowych (sobota-niedziela) spotkań. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: 25-25 stycznia 2015 r.
(kolejne planowane terminy: 21-22 lutego; 21-22 marca; 25-26 kwietnia; 23-24 maja)
Opłata za całość kursu wynosi 800 zł.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie w terminie do 31 grudnia 2015 r. wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego (plik do pobrania), kserokopii dowodu osobistego, 1 fotografii.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na adres: Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Baczyńskiego 9 , 05-092 Łomianki.