Egzamin licencjacki

Badanie karier zawodowych Absolwentów

EGZAMIN LICENCJACKI

Zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW stanowiącego Załącznik do uchwały nr 38/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. (§ 47 - § 51) warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie nauczania;
2) uzyskanie w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta co najmniej 180 punktów.
3) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy licencjackiej, o ile przewiduje ją program nauczania.

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisja powołaną przez Dziekana.
W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dziekan wyznacza drugi termin, jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem 4 tygodni i nie później niż po upływie 4 tygodni od pierwszego terminu. W przypadku niezłożenia egzaminu w drugim terminie Dziekan wydaje decyzje o:
1) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów; albo
2) skreśleniu z listy studentów.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. W ciągu 30 dni od daty złożenia tego egzaminu sporządza się dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem i wpisuje nazwisko absolwenta do księgi dyplomów.
Podstawa obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia z toku studiów;
2) ocena z egzaminu dyplomowego.
Wynik studiów stanowi sumę:
1) 1/2 średniej wymienionej pkt 1;
2) 1/2 średniej ocen wymienionych pkt 2.
W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
1) do 3,50 - dostateczny;
2) powyżej 3.50 do 4,50 - dobry;
3) powyżej 4,50 - bardzo dobry.
Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do egzaminu licencjackiego STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA w DZIEKANACIE WYDZIAŁU następujących dokumentów:
- 3 egzemplarze pracy (w tym 2 egz. jednostronnie drukowane w twardej lub miękkiej oprawie (z przeznaczeniem dla promotora i recenzenta) i 1 egz. obowiązkowo dwustronnie drukowane w miękkiej oprawie); przed złożeniem pracę należy zarchiwizować w elektronicznym archiwum prac dyplomowych na stronie https://apd.usos.uksw.edu.pl;
- drugą stronę pracy dyplomowej powinno stanowić oświadczenie studenta i  kierującego pracą pobrane z systemu APD;
- podanie do Dziekana WSR z prośbą o przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzenta (z podpisem promotora pracy) pobrane z systemu APD
-
podpisanego oświadczenia o udzieleniu licencji na udostępnienie pracy pobrane z APD;
- życiorysu zawodowego pobrane z systemu APD;
- 5 tez egzaminacyjnych podanych przez promotora w 3 egzemplarzach;
- potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu (w wysokości 60 zł)  na indywidualny rachunek bankowy;
- 4 fotografie o wymiarach 4,5x6,5 cm;
- indeks (o ile student go posiada) z wpisami zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów;
- kartę obiegową z pieczątkami potwierdzającymi rozliczenie się z Uczelnią (prosimy o dołączenie do karty obiegowej oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych -  dla Biura Karier - sposób pobrania).

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach