Egzamin magisterski

Badanie karier zawodowych Absolwentów

EGZAMIN MAGISTERSKI

Zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW stanowiącego załącznik do uchwały nr 38/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. (§ 47 - § 51) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są złożyć pracę dyplomową  do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.
Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych przyczyn (np. czasowy brak dostępu do materiałów źródłowych).
Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do 30 września ostatniego roku studiów.
Niezłożenie pracy magisterskiej w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

Przed przystąpieniem do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO student jest zobowiązany do:
1. Zarchiwizowania pracy magisterskiej w elektronicznym archiwum prac dyplomowych na stronie http://apd.usos.uksw.edu.pl w formacie PDF, według podanej tam procedury.
2. Złożenia w Dziekanacie WSR do dnia 20 czerwca następujących dokumentów:
- 3 egzemplarze pracy (w tym 2 egz. jednostronnie drukowane w twardej lub miękkiej oprawie (z przeznaczeniem dla promotora i recenzenta) i 1 egz. obowiązkowo dwustronnie drukowane w miękkiej oprawie); przed złożeniem pracę należy zarchiwizować w elektronicznym archiwum prac dyplomowych na stronie https://apd.usos.uksw.edu.pl;
- drugą stronę pracy dyplomowej powinno stanowić oświadczenie studenta i  kierującego pracą pobrane z systemu APD;
- podanie do Dziekana WSR z prośbą o przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzenta (z podpisem promotora pracy) pobrane z systemu APD
-
podpisanego oświadczenia o udzieleniu licencji na udostępnienie pracy pobrane z APD;
- życiorysu zawodowego pobrane z systemu APD;
- 5 tez egzaminacyjnych podanych przez promotora w 3 egzemplarzach;
- potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu (w wysokości 60 zł)  na indywidualny rachunek bankowy;
- 4 fotografie o wymiarach 4,5x6,5 cm;
- indeks (o ile student go posiada) z wpisami zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów;
- kartę obiegową z pieczątkami potwierdzającymi rozliczenie się z Uczelnią (prosimy o dołączenie do karty obiegowej oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych -  dla Biura Karier - sposób pobrania).
 
UWAGA: Dziekanat przyjmuje wyłącznie komplet dokumentów wraz z indeksem zawierającym wszystkie wpisy.
 
EGZAMIN MAGISTERSKI:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:
1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie nauczania;
2. uzyskanie w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta co najmniej 120 punktów;
3. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy magisterskiej.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym i odbywa się przed trzyosobową komisją powołaną przez Dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent lub inny egzaminator. Z urzędu egzaminowi przewodniczy: Dziekan, prodziekan albo upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki mający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Wydziale.
 
Egzamin magisterski powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi termin, jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem 4 tygodni i nie później niż po upływie 14 tygodni od pierwszego terminu.
W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów albo skreśleniu z listy studentów.
Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

DYPLOM MAGISTERSKI:
W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu magisterskiego sporządza się dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia z całego toku studiów; średnia z ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta; ocena z egzaminu dyplomowego. Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 średniej ocen; 1/2 średniej ocen z pracy i egzaminu. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą: do 3,50 - dostateczny; powyżej 3.50 do 4,50 - dobry; powyżej 4,50 - bardzo dobry.
Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Warunkiem odbioru dyplomu jest zwrot legitymacji studenckiej oraz wypełnionej karty obiegowej (którą należy pobrać z Dziekanatu  przy składaniu pracy magisterskiej).
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach