Erasmus+

Erasmus + to incoming students

Students from Erasmus+ program are given an opportunity to participate in some lectures in English either at our faculty or, after discussing it with a departmental coordinator, at other faculties of our university. Read more
 

DECYZJA Nr 26/2017 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA103 na semestr zimowy lub letni roku akademickiego 2017/2018

DECYZJA Nr 44/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2017 r.w sprawie drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA103 na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

DECYZJA Nr 45/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2017 r.w sprawie drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA107 na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Nowych Zarządzenia UKSW w sprawie Programu Erasmus+ :
 
 

Druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2018/2019 - semestr letni

Zapraszamy studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej SMS 2018-2019 - semestr letni:

* I etap rekrutacji: składanie przez studentów wniosków w systemie USOSweb od 03.09.2018 do 11.10.2018 godz. 23:59

* II etap rekrutacji: 16 - 19.10.2018 egzaminy językowe w SJO (na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego - Erasmus+

* III etap rekrutacji: termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną: 24.10.2018
(konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską)

* Ogłoszenie wyników rekrutacji do 26.10.2018

WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Do wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS+ zakwalifikowani zostali:

1. nr albumu: 104761 - 5,79 pkt.
 

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+

Zapraszamy studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+ i skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych.

 

Harmonogram rekrutacji SMP i SMPA 2018-2019

* I etap rekrutacji: składanie przez studentów wniosków aplikacyjnych w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną do 11.10.2018 godz. 14.00.

* II etap rekrutacji: 16 - 19.10.2018 egzaminy językowe w SJO (na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego - Erasmus+)

* III etap rekrutacji: posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną: 24.10.2018
(konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską)

* Ogłoszenie wyników rekrutacji do 26.10.2018

 
 
 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Lp.

Kraj

Kod Erasmus

Nazwa uczelni

1

Belgia

B LEUVEN01

Katholieke Universiteit Leuven

2

Czechy

CZ PRAHA07

Univerzita Karlova v Praze

3

Niemcy

D DORTMUN01

Technische Universität Dortmund

4

Niemcy

D EICHSTA01

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

5

Niemcy

D FULDA03

Theologische Hochschule Fulda

6

Portugalia

P LISBOA01

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

7

Słowacja

SK TRNAVA01

Trnavská Univerzita v Trnavie

8

Słowenia

SI LJUBLJA01

Univerza v Ljubljani

9

Litwa

LT VILNIUS06

Mykolo Romerio Universitetas

 

Lista uczelni partnerskich Wydziału Studiów nad Rodziną oraz szczegóły ofert wyjazdów wraz z zakresami współpracy określonymi w umowach partnerskich dostępne są w systemie USOSweb.

 

 

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE) - do pobrania

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKTUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE) W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ (SMP) - do pobrania

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKTUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE) W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ JAKO ABSOLWENCI (SMPA)  - do pobrania

WYDZIAŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA - do pobrania

WYDZIAŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI NA PRAKTYKI - do pobrania

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W USOS PRZEZ STUDENTÓW - do pobrania

INSTRUKCJA OPINIOWANIA STUDENTÓW PRZEZ WYKŁADOWCÓW - do pobrania

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. UKSW bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Na lata 2014-2020 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:
  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP - Student Mobility - Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training).
Studenci

Studenci UKSW (począwszy od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych) uczestnicząc w programie Erasmus+ mogą realizować następujące działania:

  • odbywać część studiów w uczelniach partnerskich;
  • odbywać praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach szkoleniowych lub badawczych w krajach uczestniczących w programie.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Oznacza to, że studenci mogą wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

Wyjazdy na studia służą zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu odpowiadającego programowi określonych okresów studiów na UKSW, przewidzianych dla danego studenta regulaminem studiów na kierunku, na którym studiuje. Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

Wyjazdy na praktyki mogą mieć charakter praktyk obowiązkowych, przewidzianych w programie kształcenia i realizowanych pod kontrolą Biura Karier UKSW. Mogą mieć także charakter praktyk nieobowiązkowych, służąc nabyciu kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (dotyczy to również praktyk i staży absolwentów w ciągu 1 roku od ukończenia studiów), a wówczas studentowi przyznawane są 2 ECTS za każdy miesiąc praktyk. W obu przypadkach przy rekrutacji wymagana jest pisemna zgoda koordynatora praktyk właściwego dla danego kierunku i specjalności na Learning Agreement for Traineeship. Studenci UKSW rekrutowani są na praktyki trwające 90 dni..

Aktualności DWM

Więcej informacji ogólnych na stronie programu Erasmus+

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus + - dr Justyna Stępkowska, e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach